Gebruiksvoorwaarden

Datum van laatste wijziging: 05 september 2022

1. Algemene voorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.weinvest.be en al haar secundaire sites (hierna te noemen "Website"), alsook op elke andere dienst aangeboden door de We Invest Real Estate BVBA met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem, Gemeenteplein Oudergem 8 (hierna genoemd "We Invest" of "We"), ondernemingsnummer BE.0550.728.089, eigenaar en beheerder van de Website.

De term "Dienst" zoals gebruikt in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden verwijst naar alle bezoeken aan en/of gebruik van de Website, evenals elke andere dienst die Wij op of via de Website aanbieden. Door simpelweg gebruik te maken van de Dienst, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen "AV") hebt gelezen en aanvaard.

Deze AV kunnen te allen tijde worden gewijzigd of herzien. De gewijzigde of herziene AV zijn van toepassing zodra zij op de Website zijn gepubliceerd.

We Invest behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst op elk moment, met of zonder kennisgeving, tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten.

2. Wettelijke vermeldingen

We Invest Real Estate BVBA, een erkend vastgoedmakelaar BIV (België - n° 507 630) met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem, Gemeenteplein Oudergem 8, ondernemingsnummer: BE.0550.728.089 (rpm Brussel).

Als vastgoedmakelaar is We Invest onderworpen aan het toezicht van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, gevestigd in de Luxemburgstraat 16b te 1000 Brussel, en moet het deontologische code van het beroep van vastgoedmakelaar naleven.

Het agentschap We Invest heeft zijn operationele zetel gevestigd in zijn maatschappelijke zetel.

3. Gebruik van de Dienst

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te gebruiken. Minderjarigen die van de Dienst gebruik willen maken, moeten door ten minste één ouder worden begeleid. Indien een minderjarige de Dienst gebruikt zonder ouderlijk toezicht, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk.

Gebruikers gebruiken de Dienst op eigen risico. De Dienst wordt verleend op een "as is" en "as available" basis.

Als gebruiker van de Dienst verklaart u dat u de volgende verbodsbepalingen hebt begrepen en aanvaard:

 • Het is verboden om gebruikersnamen, wachtwoorden, e-mailadressen of andere persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen en/of te gebruiken voor welk doel dan ook.
 • Het gebruik van "metatags" is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van We Invest.
 • Het is verboden de Dienst te gebruiken voor illegale reclame, onder meer door middel van spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails.
 • Het is verboden om op de Dienst gebruik te maken van data explorers, robots, screen scrapers of soortgelijke hulpmiddelen die gebruikt worden om gegevens te verzamelen, tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van We Invest. Het is verboden "kolommen" of "kolom technieken" in enig deel van de Dienst te gebruiken zonder daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming te hebben verkregen.
 • Het is verboden om enig deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst te kopiëren, te vermenigvuldigen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van We Invest.
 • Het is verboden om spam te downloaden of te posten.
 • Het is verboden om wormen, virussen of andere code van destructieve aard te downloaden, te posten of te verzenden.
 • Het is verboden om de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken, of de website van een derde te wijzigen om de indruk te wekken dat deze verbonden is met de aangeboden Dienst van We Invest.
 • U mag de Dienst niet gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden. Wanneer u de Dienst gebruikt, mag u de grenzen van de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht en databankwetgeving) niet overschrijden.
 • Het is verboden de Dienst voor commerciële doeleinden te gebruiken; alleen privégebruik van de Dienst is toegestaan.

Het is daarentegen wel toegestaan om een "hyperlink" aan te brengen van de eigen website naar de homepage van Onze Website. Indien u een "deep link" wenst te creëren naar specifieke inhoud op Onze Website, dient u eerst Onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming te verkrijgen om dit te doen.

Het is mogelijk dat, wanneer u de Dienst gebruikt, Wij u "cookies" sturen van het weinvest.be domein. Een cookie is een klein bestand dat door een webserver naar uw browser wordt gestuurd en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze cookies zijn noodzakelijk om het gebruik van de Dienst te optimaliseren. Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

Links naar sites van derden

De Website www.weinvest.be kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die door derden worden beheerd. We Invest heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of correctheid van de inhoud of voor andere kenmerken van deze websites. De exploitanten van deze websites zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de producten en/of diensten die zij op of via hun website aanbieden, waaronder, maar niet beperkt tot, consumentenbescherming, verkoop op afstand, prijsregulering, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

Hoewel wij ernaar streven de betrouwbaarheid, tijdigheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie en andere inhoud die u op of via de Dienst kunt vinden te waarborgen, zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of andere schade, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Dienst. Noch zijn wij aansprakelijk voor bestanden die via de Website worden gedownload.

In het bijzonder maken Wij alles in orde om de vastgoedadvertenties op Onze Website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien er fouten zijn geslopen in de inhoud van de advertentie of indien het onroerend goed niet meer beschikbaar is op het moment dat u de advertentie raadpleegt.

De advertentie vormt op geen enkele wijze een aanbod in de juridische zin van het woord. Daarom raden wij u aan om, alvorens een beslissing te nemen over een eigendom (aankoop, huur...), contact met ons op te nemen om persoonlijk na te gaan of de informatie en de beschikbaarheid van het eigendom correct is en geactualiseerd werd. De informatie op Onze Website is altijd van voorlopige aard en wij zullen deze altijd moeten bevestigen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, met betrekking tot de vraagprijs.

Verwerking van persoonsgegevens

Voor bepaalde functies van de Dienst kan het nodig zijn dat vooraf bepaalde persoonsgegevens worden meegedeeld, om het contact te vergemakkelijken en/of om de gebruiker de juiste en relevante informatie te kunnen toesturen.

Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

4. Auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, video's, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, handelsmerken, logo's en andere elementen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren tot We Invest of tot derden.

Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de rechtsbescherming van de databanken, zowel wat de structuur als wat de inhoud betreft.

We Invest verleent hierbij aan elke gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie, die op elk moment zonder reden kan worden herroepen, om de inhoud van de Website te openen, weer te geven en (indien nodig) te downloaden met als enig doel de inhoud te bekijken.

Reproductie van de inhoud is alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden: de gebruiker mag een kopie van de inhoud van de Dienst afdrukken, uitsluitend voor zijn persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij de inhoud van de Website op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en herkomst van de Website behoudt.

Met uitzondering van het bovenstaande is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van We Invest verboden om de informatie die op en via de Dienst wordt gegeven op te nemen, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen, of aan derden enig recht op deze informatie te verlenen op een wijze die strijdig is met de bepalingen van intellectuele eigendomsrechten.

We Invest, haar logo, iconen en handelsnamen zijn onderworpen aan de wetgeving betreffende de bescherming van de naam. Zij mogen niet worden gebruikt in verband met enig ander product of enige andere dienst op een zodanige wijze dat We Invest daardoor in verwarring wordt gebracht, in diskrediet wordt gebracht of op enige wijze schade lijdt.

Verklaring van inbreuk op intellectuele eigendom

We Invest wil te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten respecteren. De houders van deze rechten kunnen We Invest steeds op de hoogte brengen indien zij menen dat We Invest zelf of een gebruiker van de We Invest-dienst niet op de hoogte is van zijn rechten. Deze kennisgeving wordt per e-mail naar het volgende adres gestuurd: client@weinvest.be.

Hierbij verzoeken wij u om duidelijk de beschermde inhoud door de intellectuele eigendomsrechten en de URL van de informatie op de Website die niet is nageleefd of een inbreuk vormt te vermelden, evenals voldoende contactgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen (adres, e-mailadres, telefoonnummer).

5. Beperking van de aansprakelijkheid

U stemt ermee in en verklaart dat We Invest niet aansprakelijk kan en zal worden gesteld voor enige directe of indirecte, secundaire of bijzondere, gevolg- of incidentele schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoeding voor winstderving, goodwill, gebruik, verlies van gegevens of andere immateriële verliezen, als gevolg van :

 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de levering van elektronische diensten, diensten of informatie verkregen via de Dienst;
 • Fouten en/of nalatigheid van de werknemers en/of medewerkers van We Invest, met uitzondering van eventuele ethische verantwoordelijkheid in geval van niet-naleving van de ethische regels van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
 • Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, als gevolg van ongeoorloofde inbreuken op de Website
 • Verklaringen of gedrag van derden op de Website
 • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken
 • Ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissie- of contactinformatie.

6. Andere voorwaarden

Indien We Invest een (voortvloeiend) recht of bepaling uit deze AV niet uitoefent, betekent dit niet dat zij van dit recht of deze bepaling afziet. Indien één of meer aspecten van deze AV geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar zijn (of blijken te zijn), blijven de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onaangetast.

Deze AV worden beheerst door het Belgisch recht. De partijen komen overeen dat in geval van een geschil met betrekking tot de Service (inclusief deze AV), de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd zijn.