Privacybeleid

Datum van laatste wijziging: 03 oktober 2023

1. Onze contactgegevens

We Invest Real Estate bv (hierna "We Invest" of "Wij") is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de Website www.weinvest.be.– We Invest is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0550.728.089 en heeft haar maatschappelijke zetel te Gemeenteplein van Oudergem 8, 1160 Oudergem. De gebruiker die zijn persoonsgegevens meedeelt, garandeert ons dat deze correct zijn en geeft ons uitdrukkelijk toestemming om deze informatie te verwerken. Wij respecteren de Belgische wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Deze worden opgeslagen in de centrale databank van We Invest om de haar toevertrouwde taken uit te voeren.

2. Persoonsgegevens die worden verzameld

Wij verzamelen en verwerken verschillende informatie over u.

2.1 Gegevens die U ons verstrekt

Via het meldingsformulier op onze Website: uw geslacht, e-mailadres, uw naam, voornaam en telefoonnummer, uw voornemens van verkoop/aankoop/huur/investering, en uw postcode in bepaalde formulieren. Via de online schattingsaanvraag op onze Website: uw geslacht, e-mailadres, uw voor- en achternaam, uw voornemen tot verkoop of aankoop en de algemene informatie die nodig is om de schatting van het goed vast te stellen, met inbegrip van het precieze adres van het goed.

2.2 Gegevens die automatisch worden verzameld

Sommige gegevens worden verzameld via cookies: zie ons Cookiebeleid verder in dit document. Sommige gegevens kunnen ook worden verzameld zonder in cookies opgeslagen te worden. Ze kunnen alleen gelezen worden door We Invest en uitsluitend tijdens uw bezoek aan onze Website. Dit betreft: 1°) het TCP/IP-adres, 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem en 3°) van de laatst bezochte internetpagina.

2.3 Persoonsgegevens die door commerciële partners worden verstrekt

We kunnen persoonsgegevens van u ontvangen via commerciële partners van We Invest. In dat geval garanderen onze zakelijke partners ons toestemming om de persoonsgegevens door te geven (bijvoorbeeld door u toestemming te geven).

3. Verwerkingsdoeleinden

3.1 Algemene Doelstellingen

Uw persoonsgegevens worden verzameld om u de diensten te kunnen aanbieden die op onze Website worden getoond (bijvoorbeeld om uw goed te verkopen of te verhuren, om u informatie te verstrekken of om contact met u op te nemen, enz.); marktonderzoek te doen om de kwaliteit van de inhoud en de technische kwaliteit van de Website te verbeteren; informatie te verstrekken, een e-mail te sturen met daarin de verschillende aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn, contact met u op te nemen via e-mail en/of telefonisch om de online schatting te voltooien; de technische administratie van de Website te beheren; bij geanonimiseerde gegevens: statistieken opstellen of onderzoeken voeren over het aantal bezoeken aan de verschillende delen van de Website.

3.2 Direct Marketing en Communicatie aan Derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en worden in geen geval doorgegeven aan derden of gebruikt voor direct marketing, tenzij We Invest vooraf uw uitdrukkelijke toestemming ("opt-in") heeft verkregen bij uw inschrijving. Deze toestemming kan te allen tijde, zonder rechtvaardiging en kosteloos, worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar client@weinvest.be.

4. Rechtsgronden voor de Verwerking

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • Wij hebben een contractuele verplichting wanneer u contact met ons opneemt voor de uitvoering van een dienst (bijvoorbeeld de verkoop van of de zoeken van een onroerend goed);
 • Wij zijn onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen die de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen (in het bijzonder om facturen op te stellen, enz.);
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij de verzameling van uw gegevens en de uitwisseling met u (bijvoorbeeld om te reageren op uw vragen, interesse, of om onze producten/diensten te verbeteren, misbruik en fraude te voorkomen, de regelmatigheid van onze diensten te controleren, de uitoefening, verdediging en bescherming van onze rechten, met name in geval van geschillen, en om het bewijs te staven van eventuele schending van onze rechten; onze relatie met u te beheren en verbeteren, onze Website voortdurend te verbeteren, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele vrijheden en rechten die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen.)
 • We zorgen er in elk geval voor dat we een evenredig evenwicht bewaren tussen ons rechtmatig belang en het respecteren van uw privacy.
 • Wij kunnen ons in voorkomend geval ook op uw toestemming beroepen (bijv. voor het verzenden van marketingcommunicatie).

Indien de wettelijke basis voor onze verwerking berust op uw toestemming, hebt u het recht om deze te allen tijde in te trekken

5. Ontvangers van Persoonsgegevens

De informatie die u ons geeft kan, in vertrouwen, gedeeld worden met verschillende ontvangers (waaronder onze plaatselijke We Invest-agentschappen en de verkopers van de eigendommen waarover u contact met ons opneemt).

We maken gebruik van zorgvuldig geselecteerde onderaannemers en dienstverleners (waaronder IT-aanbieders voor het veilig onderbrengen van uw gegevens of software die nodig zijn voor het werk van de makelaar). Deze onderaannemers zijn onder meer onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

In geval van een geschil kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde partij die verantwoordelijk is voor de afhandeling van geschillen (advocaat, incassobureau, enz.), die ook zal toezien op de naleving van de toepasselijke wetgeving.

In geval van (volledige of gedeeltelijke) overdracht van onze activiteiten (fusie, verkoop, overdracht van activa, gerechtelijke reorganisatie, enz.), is het ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen.

6. Duur van de Bewaring van de Gegevens

Wij bewaren uw gegevens gedurende de hele duur van onze relatie en tot tien jaar na het einde van deze relatie. Na deze termijn zullen we uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen voor zover dit geen inbreuk maakt op onze eigen rechten en plichten (bv. wettelijke, boekhoudkundige of fiscale verplichtingen).

7. Wat zijn Uw Rechten

Onder de wetgeving inzake gegevensbescherming en onder voorbehoud van onze eigen rechten en plichten beschikt u over de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht om ons kosteloos toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en een kopie ervan te verkrijgen in een toegankelijk formaat.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die u onjuist acht te corrigeren. U heeft ook het recht om ons te verzoeken om een aanvulling op de informatie waarvan u denkt dat deze onvolledig of onnauwkeurig is.
 • Recht op gegevenswissing: u hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te laten wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: u hebt het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld: bezwaar maken tegen het ontvangen van e-mails in het kader van direct marketing).
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om ons te verzoeken uw gegevens in een eenvoudig overdraagbaar formaat terug te bezorgen of, indien de technologie dit toelaat, rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. Voor de uitoefening van deze rechten kunt u ons een e-mail met bewijs van identiteit sturen op het volgende adres: client@weinvest.be. We zullen dan alles in het werk stellen om zo snel mogelijk het nodige te doen.

Het staat u volledig vrij uw persoonsgegevens al dan niet te delen met We Invest. U dient zich er echter van bewust te zijn dat bepaalde diensten niet aan u verleend kunnen worden of geweigerd kunnen worden indien u deze gegevens niet invult op het inschrijvingsformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u aan We Invest verstrekt.

8. Veiligheid en Vertrouwelijkheid

We Invest heeft beveiligingsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de op de Website verzamelde persoonsgegevens te vermijden, evenals elke andere ongeoorloofde verwerking van die gegevens. In geen geval kan We Invest aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onbevoegd gebruik van de persoonsgegevens door een derde. We Invest wil u erop wijzen dat links op de Website hyperlinks of verwijzingen naar andere websites kunnen bevatten die niet door We Invest worden beheerd en die buiten het toepassingsgebied van onderhavig Privacybeleid vallen. Deze Websites worden niet door We Invest zelf beheerd. We Invest is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Websites waarnaar wordt verwezen, noch voor de aanbiedingen, producten of diensten die er worden genoemd. We Invest raadt u daarom aan om het privacybeleid van elke Website die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien deze kunnen afwijken van onderhavig Privacybeleid.

9. Doorgifte Buiten de EU

Wij geven uw gegevens niet door naar landen buiten de Europese Unie.


Als dat het geval zou zijn, zouden wij uw gegevens alleen doorgeven aan een land buiten de Europese Unie als dat land een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie (voor meer informatie, zie de volgende link: https://goo.gl/1eWt1V of met contractuele bepalingen die een beschermingsniveau garanderen dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie (wat in feite het geval is voor een van de softwareprogramma's die gebruikt worden om uw persoonsgegevens te verwerken - voor meer informatie, zie de volgende link: https://bit.ly/3v5gEEN) .

We kunnen ook gebruik maken van de 'standaardcontractbepalingen' opgesteld door de Europese Commissie of, indien van toepassing, van de specifieke afwijkingen waarin artikel 49 van de AVG voorziet (zoals uw toestemming of het feit dat de overdracht vereist is voor de uitvoering van het contract).

10. Wat is ons Beleid met Betrekking tot Gegevens over Minderjaringen

Onze Website en diensten zijn niet bedoeld voor minderjarigen. Als u ontdekt dat uw minderjarige kind ons zijn persoonsgegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via: client@weinvest.be.

11. Toepassing van Geautomatiseerde Besluitvorming

Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen op basis van uw persoonsgegevens en maken geen automatische profilering.

12. Cookies

12.1 Inleiding

Dit gedeelte over cookies beschrijft de verschillende soorten cookies die we gebruiken op onze Website https://weinvest.be/ (hierna de "Website") en de manier waarop u deze cookies kunt instellen. Voor zover de via cookies verzamelde informatie persoonsgegevens vormt, zijn de andere bepalingen van het Privacybeleid van toepassing en vormen zij een aanvulling op dit gedeelte over cookies.

12.2 Wat is een Cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat we opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer of smartphone.

Cookies bieden de mogelijkheid u te identificeren en verschillende informatie te onthouden om uw navigatie op een website/smartphone-app te vergemakkelijken, de goede werking van deze hulpmiddelen te verzekeren of ze efficiënter te maken, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeur te onthouden.

12.3 Informatie over Ons Gebruik van Cookies

Onze Website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en ons ook in staat stelt om deze te optimaliseren. Cookies en vergelijkbare technologieën stellen ons niet in staat om systematisch gegevens te verzamelen die gebruikers van onze Website kunnen identificeren. Ze helpen ons alleen de werking van onze Website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers te begrijpen en de effectiviteit van onze Website te meten. Als gevolg van recente wetswijzigingen zijn Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht uw toestemming te verkrijgen om cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken of op te slaan op uw computers of mobiele apparaten. In dit Cookiebeleid wordt u duidelijk en volledig geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken en over het doel ervan. Lees de rest van ons Privacybeleid voor informatie over de privacyregels die van toepassing zijn op onze Website. Voor meer informatie over dit Cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen via client@weinvest.be.

12.4 Welke Cookies Worden op Onze Website Gebruikt en Waarom?

Om verschillende redenen gebruiken wij verschillende soorten cookies.

Noodzakelijke cookies (strikt noodzakelijk)

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het surfen op onze Website of strikt noodzakelijk om een dienst te leveren die uitdrukkelijk door een gebruiker wordt gevraagd. Indien dergelijke cookies worden verwijderd, kan dit tot problemen leiden met de navigatie, waardoor dit ten zeerste wordt afgeraden.

Voorkeurscookies (prestaties)

Deze cookies verzamelen informatie over uw keuzes en voorkeuren, wat uw surfervaring aangenaam en persoonlijk maakt. Deze cookies maken het onder andere mogelijk om de taal op te slaan die u tijdens uw eerste bezoek aan onze Website hebt gekozen.

LOCALE - Levensduur van de cookie: 3 maanden 8 dagen - Deze functionele cookie slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op, zoals gekozen op de site of op basis van de browsertaal van de gebruiker. Hierdoor kan de voorkeurstaal van de gebruiker worden aangeboden voor alle toekomstige bezoeken aan de site.

consent - Levensduur van de cookie: 6 maanden - Deze first-party cookie slaat uw toestemmingsvoorkeuren op.

Analytische cookies (statistiek)

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Website om de inhoud van de Website te verbeteren, het beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruiksgemak te vergroten. Deze cookies tonen ons bijvoorbeeld de meest bezochte pagina's van de Website of helpen bij het identificeren van problemen die zich tijdens de navigatie kunnen voordoen.

CONSENT - Levensduur: 2 jaar - Deze cookie, die door YouTube wordt geplaatst via ingesloten video's, registreert anonieme statistische gegevens.

_ga_VS5Q6V3HD6 - Levensduur: 2 jaar - Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics.

_ga - Levensduur: 2 jaar - Deze cookies, ingesteld door Google Analytics (GA), berekenen en bewaren bezoekers-, sessie- en campagnegegevens. Zij houden het gebruik van de site bij voor analyse. Deze cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe aan unieke bezoekers voor herkenning.

Derdepartijcookies (delen met sociale media)

Deze cookies maken het mogelijk om inhoud van de Website te delen met andere personen via sociale media. Sommige deelknoppen worden geïntegreerd via apps van derden die dit soort cookies kunnen uitgeven. Dit is meer bepaald zo voor de knoppen van Facebook, Twitter, Google +, LinkedIn en Pinterest. Sociale netwerken die een dergelijke deelknop voorzien, kunnen u met deze knop identificeren, zelfs als u deze knop niet hebt gebruikt tijdens het bezoek van onze Website. Wij nodigen u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om meer te weten te komen over de doeleinden van het gebruik van de informatie die via deze deelknoppen verzameld wordt, door hun respectieve websites te bezoeken.

Derdepartijcookies (reclame)

Deze cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden, meer bepaald om gerichte reclame te tonen, marktonderzoek uit te voeren en de effectiviteit van een reclamecampagne te evalueren.

YSC - Levensduur : sessie - Deze cookie, ingesteld door YouTube, houdt bij hoe vaak video's worden bekeken op pagina's met ingesloten YouTube-video's

VISITOR_INFO1_LIVE - Levensduur :5 maanden 27 dagen - Deze cookie, ingesteld door YouTube, probeert de bandbreedte van gebruikers op pagina's met ingesloten YouTube-video's in te schatten.

yt.innertube::requests - Levensduur : nooit - Deze cookie, ingesteld door YouTube, registreert een unieke identificatiecode om statistieken bij te houden over bekeken YouTube-video's

yt.innertube::nextId - Levensduur : nooit - This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.

_fbp - Levensduur : 3 maanden - Deze cookie wordt door Facebook geplaatst om advertenties weer te geven wanneer u op Facebook bent of op een digitaal platform waarop Facebook-advertenties worden aangeboden, na een bezoek aan de website

fr - Levensduur : 3 maanden - Facebook stelt deze cookie in om relevante advertenties aan gebruikers te tonen door het bijhouden van gebruikersgedrag op het web, op sites die Facebook pixel of Facebook social plugin hebben.

IDE - Levensduur: 1 jaar - Deze cookie wordt ingesteld door Doubleclick en voert informatie uit over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en eventuele reclame die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.

_gcl_au - Levensduur : 3 maanden - Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun diensten gebruiken

12.5 Uw browserinstellingen wijzigen

U kunt cookies op onze Website op elk gewenst moment eenvoudig verwijderen, uitschakelen of accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Elke browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome enz.) heeft zijn eigen manier om cookies te configureren. Voor meer informatie over de procedure voor uw browser, surf naar de website: http://www.allaboutcookies.org/fr/gerer-les-cookies/.

Hoe kan ik zien welke cookies op mijn apparaat worden geplaatst en hoe kan ik deze verwijderen? Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat worden geplaatst of deze wilt verwijderen, kunt u een instelling van uw browser gebruiken. U vindt meer uitleg over hoe u te werk moet gaan via onderstaande links:

Indien u deze commerciële cookies (onder andere Google, Criteo of Facebook) wilt weigeren, kunt u dit doen via de volgende website: http://www.youronlinechoices.com.

Als u verschillende computers, smartphones en/of tablets gebruikt, vergeet dan niet om elk apparaat zodanig in te stellen dat ze in overeenstemming zijn met uw cookievoorkeuren.

12.6 Werkt Onze Website ook Zonder Cookies?

U kunt altijd onze Website bezoeken, maar het kan voorkomen dat sommige interacties niet normaal werken (bijvoorbeeld een videoweergave, de juiste lay-out van een pagina van onze Website, enz.).

13. Toepasselijk Recht en Jurisdictieclausule

Dit Privacybeleid wordt geregeld, geïnterpreteerd en gehandhaafd volgens de Belgische wet, die de enige toepasselijke wet is in geval van een geschil.

Lange gerechtelijke procedures komen niemand ten goede. Daarom verbinden wij ons ertoe om de dialoog en openheid te bevorderen voor een minnelijke oplossing in het geval van een geschil.

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel exclusief bevoegd om elk geschil met betrekking tot onderhavig Privacybeleid te beslechten.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00 E-mail: contact@apd-gba.be

14. Wat gebeurt er bij een Wijziging van het Privacybeleid?

Indien wij dit Privacybeleid wijzigen, wordt u daarvan op de hoogte gebracht via onze Website of per bericht. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen. De datum waarop dit document voor het laatst gewijzigd is, staat bovenaan het document.

Door onze Website te bezoeken en ten laatste wanneer u zich registreert, erkent u dat u alle bepalingen van dit Privacybeleid gelezen en begrepen hebt, en begrijpt u dat Wij Invest uw persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op:

Per e-mail via het volgende adres: client@weinvest.be Per post via het volgende postadres: We Invest Real Estate bv - Gemeenteplein van Oudergem 8, 1160 Oudergem